فرض کنید n سکه دارید که m تای آن ها رو هستند.چگونه میتوانید این سکه ها را به دو گروه تقسیم کنید طوری که تعداد رو ها در دو گروه برابر باشد.توجه کنید که چشمان شما بسته است و از مکان سکه های رو خبر ندارید و تنها میتوانید تعدادی سکه را بر عکس کنید.

راهنمایی :به دو گروه m و n-m تایی تقسیم کنید.