سلام که تکرار شود،
“آرامش”، قطره قطره ی کدورت های جان را شستشو میدهد!
باز هم سلام،که نام خداست،مفهوم زندگی ست،

بهانه ی شروع ارتباط،زیبایی حضور آدمی
و
نمایش احساس است . . .
سلامی رهاتر از رها،
برای جانهایی که به انگیزه ی مهربانی زندگی میکنند . . .


منبع : "ناشناس"