رابط Fluent یا Fluent interface یک اجرا کننده شی گرا از رابط برنامه نویسی نرم افزار است که باعث خوانا تر شدن کد های نوشته شده می شود.
نمونه در C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace fluent
{
  class Person
  {
    public String Name { get; private set; }
    public int Age { get; private set; }

    public Person WithName(String name)
    {
      Name = name;
      return this;
    }

    public Person WithAge(int age)
    {
      Age = age;
      return this;
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Person Ali = new Person().WithName("Ali").WithAge(16);
      Console.WriteLine("Name:{0}",Ali.Name);
      Console.WriteLine("Age:{0}", Ali.Age);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

نمونه در c++:
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <string>
using namespace std;

class Person
{
public:
	const char* Name;
	int Age;

	Person WithName(const char* name)
	{
		Name = name;
		return *this;
	}

	Person WithAge(int age)
	{
		Age = age;
		return *this;
	}
};

int main()
{
	Person Ali = Person().WithName("Ali").WithAge(16);
	cout << "Name:" << Ali.Name << "\nAge:" << Ali.Age;
	getchar();
	return 0;
}